VMC-DO

  • VMC Do là đơn vị tư vấn Quản lý dự án.

  • Tư vấn Quản lý xây dựng, có vốn góp của nhà đầu tư Hàn Quốc.