VMC Exim

VMC Exim

  • • Cung cấp vật liệu xây dựng.
  • • Cung cấp Thép và giải Pháp Thép Từ A đến Z.
  • • Cung cấp ống HDPE, uPVC pipe, Sekisu và phân phối cross wave .