• Enparking: Đầu tư xây dựng Hệ Thống Đậu Xe thông minh. Cung cấp và chuyển giao công nghệ hệ thống đậu xe thông minh của

  • Hàn Quốc – Nhật Bản.